Zadzwoń do nas:
600 993 007
(46) 832 59 29
Nasze konto bankowe:
98 1240 3321 1111 0000 2854 3121

statut

statut fundacji "Dziecięcy Uśmiech"

Tekst jednolity z dnia 29-09-2017 roku

Rozdział I
postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” została ustanowiona wolą Fundatorów wyrażoną w oświadczeniu zawartym w akcie notarialnym Rep. A-32/2000 z dnia 19 stycznia 2000 r. przez występujących w imieniu:

 1. Agnieszka Czyżykowska - H..A.P. „TEC” Skierniewice
 2. Maria Chojecka – ZPHU „M. i J. Chojecki” Skierniewice
 3. Krystian Waldemar Plaskota – F.U.H. „PLAS-MAX”
 4. Grażyna Wiesława Lewek – Salon Fryzjerski „Barbara” Skierniewice
 5. Mieczysław Szugajew – Prywatny Gabinet Lekarski Skierniewice
 6. Krystyna Wanda Rydzik – „O ́ key- EFEKT” Skierniewice
 7. Robert Andrzej Mikulski – F.H. „VERDE” Skierniewice
 8. Dariusz Seliga - PUHP „SELDAS” Skierniewice
 9. Stanisław Popkowicz - „ROL – PAK” Skierniewice
 10. Robert Grzegorz Kaczmarek – „PLUS” Skierniewice
 11. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa- Marek Najuch
 12. Edward Pyziołek
 13. Krystyna Szwejda
 14. Magdalena Krzesiak
 15. Włodzimierz Binder
 16. Grażyna Wiśniewska
 17. Krystyna Piotrowicz
 18. Stanisław Maciejewski
 19. Maria Czyżykowska-Karczewska
 20. Alicja Mirosława Biernat
 21. Jacek Michał Wieczorek
 22. Stanisław Bisko
 23. Jacek Zwierzchowski
 24. Małgorzata Stefańska
 25. Ewa Lebioda
 26. Jerzy Tomasz Mirgos – PPHU „MIRBUD” spółka z o.o.
 27. Jolanta Grażyna Naguszewska – ZPO „Amanda” S.A.
zwanych dalej „Fundatorami”.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz. U. z 1991r Nr 46, poz. 203), niniejszego statutu, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r ) i innych przepisów regulujących działalność organizacji pozarządowych.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Skierniewice.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach.

§ 4

Fundacja może używać swojej nazwy w tłumaczeniach na inne języki.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę , siedzibę i adres.

§ 6

Fundacja może ustanowić medale lub odznaki, dyplomy honorowe oraz nagrody i wyróżnienia i nadawać je osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest minister do spraw polityki społecznej państwa.

Rozdział II
cele i zasady działalności fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest inicjowanie i konsolidacja działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących pomocy.

§ 9

Cel określony w § 8 Fundacja realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz sierot, dzieci niepełnosprawnych, chorych i najbardziej potrzebujących pomocy oraz dzieci uzdolnionych.
 2. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i innymi fundacjami działającymi w podobnym zakresie.
 3. Organizowanie pomocy placówkom oświatowym i wychowawczym.
 4. Ochronę i promocję zdrowia poprzez świadczenie pomocy finansowej dzieciom, placówkom opieki zdrowotnej oraz ośrodkom rehabilitacyjno-opiekuńczym dla dzieci.
 5. Promocję kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji oraz ochronę środowiska poprzez organizowanie prelekcji, odczytów z udziałem specjalistów, organizowanie akcji podnoszących świadomość dzieci i młodzieży szkolnej w tym zakresie.
 6. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci.
 7. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 8. Udzielanie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

§ 10

Dla pełnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja :

 1. Prowadzi działalność statutową nieodpłatnie i odpłatnie.
 2. Prowadzi własną działalność propagandową, informacyjną i szkoleniową.
 3. Może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 11

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub wielokrotnej) mogą uzyskać za zgodą Rady Fundacji honorowy tytuł i statuetkę ,,Serce za serce’’.

Rozdział III
majątek fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne w wysokości 4200,0 zł (cztery tysiące dwieście złotych) wniesione przez Fundatorów, stanowiące tak zwany fundusz założycielski. Z kwoty tej wyodrębnia się 2000,0 zł (dwa tysiące złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 13

Majątek Fundacji może pochodzić także z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów zarówno krajowych jak i zagranicznych, odsetek od lokat kapitałów i papierów wartościowych, wpływów z uzyskiwanych środków rzeczowych i pieniężnych z imprez publicznych, zysków z ewentualnych udziałów w spółkach, wpływów z działalności gospodarczej a także innych źródeł.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Majątek Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrycie jej kosztów utrzymania.
 2. Zabrania się:
  1. 1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  2. 2) Przekazywania majątku fundacji na rzecz własnych fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. 3) Wykorzystania majątku fundacji na rzecz własnych fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji.
  4. 4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV
organy i sposób organizowania fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Rada Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Komisja Rewizyjna.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 18

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów :

 1. Osób fizycznych.
 2. Przedstawicieli osób prawnych.

§ 19

 1. Zgromadzenie jest organem nadzorującym i opiniującym fundacji.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  1. 1) Uchwalenie statutu Fundacji.
  2. 2) Wytyczanie głównych kierunków działania.
  3. 3) Podejmowania uchwał o połączeniu i likwidacji Fundacji.
  4. 4) Wybór Rady Fundacji.
  5. 5) Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji.
  6. 6) Wybór Komisji Rewizyjnej.
  7. 7) Udzielanie absolutorium Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

§ 20

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 Fundatorów- zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.

§ 21

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

Rada Fundacji

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, stanowiących, kontrolnych i opiniujących Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od pięciu do piętnastu osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres trzech lat.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
 4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 23

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 24

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Uchwalanie zmian do statutu Fundacji.
 2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji.
 3. Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu Fundacji.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzenie corocznych sprawozdań z jego działalności i udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium z tego tytułu.
 5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
 6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu i wytyczanie głównych kierunków jego działalności.
 7. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 8. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 25

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 26

 1. Rada Fundacji zbiera się dwa razy do roku celem podjęcia działań określonych w paragrafie 24.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesa Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 27

 1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały, poza przypadkami określonymi w ustępie 2, zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu.

§ 28

 1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§ 29

 1. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. 1) Prezes,
  2. 2) Dwóch Wiceprezesów,
  3. 3) Sekretarz,
  4. 4) Skarbnik,
  5. 5) Dwóch członków Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób i jest powołany na okres trzech lat przez Radę Fundacji.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  1. 1) złożenia rezygnacji,
  2. 2) nie pełnienia obowiązków członka dłużej niż rok,
  3. 3) nienależytego wypełniania funkcji członka,
  4. 4) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 30

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji w okresie między posiedzeniami Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Za swoją działalność Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji i Komisją Rewizyjną.

§ 31

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 2. Prezes Zarządu może jednoosobowo składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach:
  1. 1) zatrudniania pracowników i wolontariuszy,
  2. 2) zaciągania zobowiązań majątkowych do 5000,0 zł (pięciu tysięcy) złotych.
 3. W czasie nieobecności Prezesa obowiązki te przejmuje jeden z Wiceprezesów.

§ 32

Zarząd Fundacji uprawniony jest do:

 1. Zarządzania funduszem i majątkiem Fundacji.
 2. Uchwalania regulaminów, projektów programów działalności oraz budżetu Fundacji.
 3. Sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji.
 4. Powoływania i odwoływania pełnomocników Zarządu.
 5. Przyjmowania : subwencji, dotacji, składek, darowizn, spadków i zapisów.
 6. Przyznawania odznak i dyplomów o których mowa w paragrafie 6 i paragrafie 11.
 7. Współpracy z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań statutowych.
 8. Podejmowania decyzji nie zastrzeżonych wyraźnie do właściwości Rady Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów.
 9. Określania zasad i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej.
 10. Ustalania wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników biura.
 11. Informowania ogółu społeczeństwa o dokonaniach i budżecie Fundacji za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz własnych biuletynów.

§ 33

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębniona sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 34

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 35

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezesi bądź inny członek upoważniony przez Zarząd.

§ 36

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.
 3. Warunki pracy i płacy wolontariuszy oraz pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków.

§ 37

 1. Fundacja może zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.
 2. Stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Fundacja przy realizacji zadań statutowych może korzystać z pracy wolontariuszy na zasadach określonych w przepisach prawnych w tym zakresie.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna

§ 38

 1. Komisję w składzie trzech osób wybiera Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 4. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
  1. 1) złożenia rezygnacji,
  2. 2) nie pełnienia obowiązków członka dłużej niż rok,
  3. 3) nienależytego wypełniania funkcji członka,
  4. 4) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 39

Komisja Rewizyjna sprawuje funkcje kontrolne nad działalnością Fundacji a w szczególności:

 1. Przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności Fundacji i jej organów ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Zatwierdza bilans i rachunki wyników Fundacji.
 3. Przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Fundacji wyniki kontroli oraz uwagi i wnioski z nich wynikające.
 4. Składa Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz stawia wnioski:
  • a) Zgromadzeniu Fundatorów o udzielenie absolutorium Radzie Fundacji,
  • b) Radzie Fundacji o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji.

Rozdział VI
działalność gospodarcza fundacji

§ 40

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalność gospodarczą w zakresie:

 1. organizowania festynów i różnych imprez celem pozyskania środków rzeczowych i pieniężnych na rzecz sierot, dzieci niepełnosprawnych i dzieci najbardziej potrzebujących,
 2. usług reklamowych, wydawniczych i poligraficznych,
 3. działalności handlowej – przemysłowo – spożywczej.

§ 41

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VII
postanowienia końcowe

§ 42

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku likwidacji majątek Fundacji z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, zostaje przekazany istniejącemu zakładowi, którego cele i zakres przedmiotowy działania jest zbieżny z działalnością Fundacji.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o fundacjach.

§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

I. Syg. Akt VI Ns Rej. F-18/2000

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2000 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy

wpis do rejestru fundacji.

II. System KRS

Syg. Sprawy LD.XX NS-REJ. KRS/4451/1/697

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2001 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

o wpisie Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000072690

III. System KRS

Syg. Sprawy LD.XX NS-REJ. KRS/3420/4/271

Postanowienie z dnia 7 czerwca 2004 roku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

o wpisie dla Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej statusu organizacji pożytku publicznego.

IV. System KRS

Sygn. Sprawy LD.XX NS-REJ.KRS/034023/17/172

Postanowienie z dnia 03 stycznia 2018 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Fundacji Dziecięcy Uśmiech w Skierniewicach do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.